Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artixitra MultiMedia 1

De V.O.F Artixitra, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 51393581, die zich bezig houdt met het geven van strategisch communicatie advies, (marketing) communicatie, communicatie projectmanagement, het opstellen van communicatieplannen en het schrijven van teksten, persberichten, websitestructuren, productiebegeleiding en drukwerk; huisstijlontwikkeling (corporate communicatie) en het bedenken, ontwikkelen en vervaardigen van communicatiemiddelen en het organiseren / coördineren van promotionele activiteiten; pag. 2 t/m 7.

Artixitra Food 2* 

Het verzorgen van lunches, diners, workshops, of proeverijen, of andere vorm van show eet demonstraties voor particulieren. Pagina 8.

Artixitra Food 3* 

Het bedenken en verzorgen van een special evenement, met eten voor bedrijven en andere opdrachtgevers, pag.9 t/m 15. 

Gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein aan de Ingeborgsgaarde 4 (3436 RR).

Artixitra MultiMedia 1

Opdrachtgever:

Degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, in contact treedt met Artixitra en aan Artixitra opdracht(en) verstrekt;

Opdracht:

Het verzoek van Opdrachtgever aan Artixitra om tegen betaling werkzaamheden te verrichten; waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.Overeenkomst:

Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een offerte (aanbieding) van Artixitra door ondertekening daarvan heeft aanvaard dan wel dat de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ondertekend en retour heeft gezonden aan Artixitra. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Artixitra producten en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Artixitra, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld. 
2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Artixitra een vervangende bepaling opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.5 De algemene voorwaarden van Artixitra zijn bepalend gedurende de looptijd van de opdracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Artixitra zal zich inspannen haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en conform de geldende reclameregelgeving. In geval van redelijke twijfel informeert Artixitra Opdrachtgever. De kosten van onderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.2 Na accordering van het geleverde werk door Artixitra gaat de verantwoordelijkheid in alle gevallen over op Opdrachtgever en vrijwaart Artixitra voor aanspraken van derden.
3.3 Door Artixitra opgegeven oplevering- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief van aard, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Artixitra streeft er naar om de werkzaamheden binnen de opgegeven termijn uit te voeren dan wel op te leveren. Indien een indicatieve uitvoeringstermijn wordt overschreden dan heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vormt dit grond voor ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Artixitra.
3.4 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Artixitra het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever aan derden opdracht tot levering van bepaalde producten te geven, dan wel bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Ingeval Artixitra een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
3.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Artixitra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de door Artixitra gestelde termijn worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie en dat door hem aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. Worden de gegevens niet bijtijds verstrekt dan kan Artixitra besluiten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3.6 Partijen zijn gehouden om in het kader van de verstrekte opdracht aan hen ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 4 Offertes en uitvoering opdracht

4.1 Alle offertes van Artixitra zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na datum offerte. In de offerte wordt de geldigheidsduur van de offerte opgenomen binnen welke termijn de offerte moet zijn aanvaard.
4.2 Een overschrijding van het in de offerte genoemde honorarium van Artixitra tot 5% wordt door Opdrachtgever als zijnde een begrotingsrisico geaccepteerd, zonder dat Artixitra van een dergelijke overschrijding voorafgaande mededeling hoeft te doen aan Opdrachtgever.
4.3 Een overschrijding van het in de offerte genoemde bedrag, welke een gevolg is van wijzigingen in overeenkomsten met derden c.q. wijzigingen in de leveringsvoorwaarden van derden kan nimmer als een ontoelaatbare overschrijding gelden, om reden dat de overeenkomsten met derden c.q. leveringsvoorwaarden van derden geacht worden integraal deel uit te maken van de tussen Artixitra en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
4.4 De ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever geldt als goedkeuring van de offerte. 
4.5 Opdrachtgever is ten allen tijde gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te annuleren tegen vergoeding van de reeds gemaakte kosten en uren tot en met datum van de annulering aan de zijde van Artixitra en de door haar ingeschakelde derden.
4.6 Besprekingsverslagen van Artixitra (schriftelijk of e-mail) gelden als stilzwijgend goedgekeurd indien Opdrachtgever deze niet binnen drie werkdagen heeft voorzien van kanttekeningen.
4.7 Indien door Artixitra of de door haar ingeschakelde derden dan wel werknemer(s) in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen. 

Artikel 5 Duur en beëindiging van de opdracht-overeenkomst

5.1 De opdracht-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De opdracht-overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door ieder der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende de opzegtermijn blijven lopende afspraken en verplichtingen van kracht. Het honorarium van Artixitra zal tijdens de opzegtermijn per maand ten minste bedragen 1/12 deel van het honorarium dat Artixitra gedurende het voorafgaande kalenderjaar aan Opdrachtgever heeft gedeclareerd.
5.2 Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdracht dienen altijd schriftelijk te worden overeengekomen.
5.3 Indien aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de WSNP toepasselijk wordt verklaard, diens faillissement wordt uitgesproken of indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, dan heeft Artixitra het recht, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang de overeenkomst met Opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever te beëindigen, zonder dat Artixitra gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.
5.4 Bedragen ter zake van werkzaamheden en gemaakte kosten die Artixitra voorafgaand aan de ontbinding c.q. opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. opzegging direct opeisbaar.

Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 De honorering van Artixitra berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Artixitra voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Artixitra factureert steeds periodiek, hetzij per maand hetzij per kwartaal, haar honorarium en kosten.

6.2 Artixitra is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
6.3 Indien Artixitra voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt zullen de kosten verbonden aan de inschakeling van derden aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht en op de factuur van Artixitra worden opgenomen, tenzij partijen anders overeenkomen. Artixitra is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze externe kosten te verlangen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren. Begrotelijke out-of-pocket kosten zoals voor radio en/of tv producties kan Artixitra desgewenst factureren als volgt: 50 % na akkoord begroting, 40 % na oplevering commercial, 10 % op basis van nacalculatie.
6.4 Voor zover niet nadrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en eventuele verzend-, transport, portokosten en overige onkosten.
6.5 Opdrachtgever verricht de aan Artixitra verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, zoals bedoeld in artikel 6.3, die Opdrachtgever aan Artixitra heeft verstrekt
6.6 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een specifieke betalingstermijn op de factuur ontbreekt, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien tijdige betaling (gedeeltelijk) uitblijft, dan is Opdrachtgever in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand ingaande de dag van verzuim en buitengerechtelijke incassokosten, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd is. Deze buitengerechtelijke kosten worden begroot op 10% van de hoofdsom met een minimum van €125,- tenzij deze kosten hoger zijn worden de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op. Alle vorderingen van Artixitra zijn onmiddellijk opeisbaar indien de Opdrachtgever surseance aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest. 

6.7 Indien Opdrachtgever in verzuim is kan Artixitra de vordering ter incasso uit handen geven. De door Artixitra in verband met de invordering gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. 

6.8 Klachten omtrent de factuur dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Artixitra te worden medegedeeld en laat de op de factuur vermelde betalingstermijn onverlet. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt.
6.9 Artixitra is gerechtigd eventuele prijsstijgingen door te berekenen, indien zij aan kan tonen dat de tarieven van essentiële elementen die betrekking hebben op de overeenkomst met meer dan 10% zijn gestegen tussen het moment van de aanvaarding van de offerte en de oplevering van de werkzaamheden. 

Artikel 7 Rechten van intellectuele en industriële eigendom

7.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het auteursrecht, toe aan Artixitra. Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een depot of een registratie vereist is, dan is uitsluitend Artixitra tot het doen daarvan bevoegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
7.2 Door Artixitra tot stand gebrachte rapporten, adviezen, teksten, (werk)tekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, reclameconcepten, slagzinnen, advertising properties, films, audio- en videopresentaties, computerbestanden en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk bestemde materialen, blijven te allen tijde eigendom van Artixitra, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
7.3 Artixitra verleent aan Opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het door haar voor Opdrachtgever vervaardigde werk, voorzover dit het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging betreft, zulks overeenkomstig het bij de opdracht tussen partijen overeengekomen gebruik (periode, media, landen). Indien er bij het verstrekken van de opdracht geen afspraken zijn gemaakt over het gebruik, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvan Artixitra ten tijde van de opdrachtverstrekking redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat dit door Opdrachtgever beoogd was. Indien hierover tussen partijen een verschil van mening ontstaat rust de bewijslast van het beoogde gebruik op Opdrachtgever.
7.4 Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik van het werk wenst te maken dan oorspronkelijk was overeengekomen, dan zal Artixitra daarvoor toestemming verlenen. Artixitra is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden, in het bijzonder voorwaarde dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding voor het ruimere gebruik zal betalen.
7.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artixitra wijzigingen in het werk aan te brengen of te laten aanbrengen.
7.6 Indien artixititra ten gevolge van nonbetaling een incassoprocedure in gang zet, is Artixitra gerechtigd de eventueel in mindering gebrachte kortingen als retourcommissie terug te vorderen. 
7.7 In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd om (een deel van) de betaling op te schorten en is compensatie uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 8 Toeleveranciers

8.1 Artixitra zorgt dat door haar ingeschakelde toeleveranciers een licentie verlenen voor gebruik van hun werk conform de begroting. Op verzoek van Opdrachtgever zal Artixitra een verdergaand gebruik trachten te bedingen en/of onderzoeken of volledige auteursrechtoverdracht mogelijk is en tegen welke kosten. Artixitra is niet aansprakelijk voor zover Opdrachtgever het werk van toeleveranciers gebruikt buiten hetgeen in de begroting (media, periode, landen) is vermeld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Artixitra kan, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
a. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
b. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
c. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegeven of materialen;
d. het niet of niet volledig bereiken van het door Opdrachtgever met het werk beoogde (markt)resultaat;
e. fouten van onderaannemers die op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever moeten worden gebruikt, danwel voor betaling van hun facturen.
9.2 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van Artixitra is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Artixitra ten allen tijde beperkt tot het honorarium exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief out-of-pocket kosten bedongen voor de prestatie van Artixitra bij de desbetreffende opdracht terzake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het bedongen honorarium gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief out-of-pocket kosten bedongen voor zes maanden.
9.3 Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend wordt verstaan schade bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie, is beperkt tot het bedrag waarvoor Artixitra volgens haar aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd.
9.4 Opdrachtgever vrijwaart Artixitra voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door of namens de Opdrachtgever vrijwaart Artixitra voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door of namens de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Artixitra meldt. Indien tijdige melding uitblijft dan komt het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding te vervallen.

Artikel 10 Overmacht 

10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een (niet) toerekenbare tekortkoming van (toe)leveranciers van Artixitra.
10.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Al hetgeen ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens tot schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 11 Materialen

11.1 Artixitra bewaart de in het kader van een opdracht gemaakte materialen gedurende 24 maanden. Na afloop van deze periode worden de materialen vernietigd, tenzij Opdrachtgever desgevraagd aangeeft dat Artixitra tegen vergoeding van de betreffende kosten voor een nadere periode de materialen bewaart.
11.2 Op verzoek van Opdrachtgever retourneert Artixitra de materialen mits alle in het kader van de samenwerking openstaande facturen door Opdrachtgever zijn voldaan, of daarvoor zekerheid is gesteld.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Alle overeenkomsten tussen Artixitra en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.
12.2 Alle geschillen welke tussen Artixitra en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artixitra Food 2 

Offerte en Betaling

U krijgt binnen enkele dagen een offerte op maat, voor het evenement.
Na bevestiging van de offerte, geeft artixitra een debriefing.
U krijgt daarin menu suggesties, of workshop suggesties.
Na terugkoppeling van het definitieve menu willen we twee weken voor het evenement het aantal deelnemers definitief weten. 
De factuur moet twee weken van tevoren betaald zijn, u krijgt de factuur via de mail. 
Bij het niet nakomen van de betalingsafspraken zal incasso plaatsvinden en zijn de kosten voor de opdrachtgever. 

Verzuim

Het verzuim van de workshop geeft geen recht op restitutie van het geld.      
Het verzuim van de workshop geeft geen recht op het inhalen van de gemiste workshop.  
Het is uiteraard mogelijk dat de cursist zijn plaats door iemand anders laat innemen.

Annulering

Annulering dient schriftelijk of via email te gebeuren, indien binnen 24 uur voor aanvang graag even vergezeld van een whatsapp of sms.
Annulering is pas definitief wanneer u daarvan een bevestiging heeft gehad.
Indien er geen bevestiging van annulering is verzonden/ontvangen is er niet geannuleerd.
Bij annulering van tenminste 14 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u geen vergoeding verschuldigd.      
Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u 50% van het geld verschuldigd.      
Bij annulering minder dan 7 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u 100% van het geld verschuldigd.

Algemene voorwaarden Food 3

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Artixitra V.O.F.  (Artixitra) met de opdrachtgever (Opdrachtgever) gesloten overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes, voorstellen en overige afspraken, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing zijn, geldt bij tussen de verschillende algemene voorwaarden strijdige bepalingen dat de algemene voorwaarden van Artixitra prevaleren.
1.3 Artikel 7:404 BW is niet op de overeenkomst van toepassing.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet van toepassing.
1.5 Indien zich tussen Artixitra en Opdrachtgever een situatie voordoet waarin de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Artixitra en de Opdrachtgever niet voorzien, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s Gravenhage, van toepassing.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een specifieke termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.2 Artixitra behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2.3 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. De aanvaarding kan mondeling of schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) geschieden. Artixitra is niet verplicht Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst sturen. Op verzoek van Artixitra zal Opdrachtgever een mondeling gesloten overeenkomst schriftelijk bevestigen.
2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, komt de overeenkomst slechts tot stand ten aanzien van het overeenkomende deel. Voor het overige is Artixitra niet gebonden zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming.
2.5 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door beide partijen overeen te worden gekomen.
2.6 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in offertes zijn niet afdwingbaar.
2.7 Zonder toestemming van Artixitra is het niet toegestaan de door Artixitra verstrekte offertes, op schrift gestelde ideeën en/of afbeeldingen aan derden te tonen, dan wel te overhandigen.
2.8 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, kan Artixitra zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling (en zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is) de overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden, een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van Artixitra. Indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, komt de offerte (in afwijking van artikel 2.1) per direct te vervallen. 

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen in de offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Artixitra niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3 Indien een of meer kostprijsfactoren tussen totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering van de opdracht een verhoging ondergaan, is Artixitra gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
3.4 Een prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.3 geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Bij overeenkomsten waarvan de aanneemsom een bedrag van €1.500,- te boven gaat, zal Opdrachtgever zorgen dat een aanbetaling gelijk aan 70% van de aanneemsom (exclusief BTW) 14 kalenderdagen voor uitvoering van de overeenkomst is ontvangen door Artixitra.
4.3 Bij overeenkomsten die buiten Nederland worden uitgevoerd bedraagt de aanbetaling 100% van de aanneemsom (exclusief BTW) en dient deze 21 kalenderdagen voor de uitvoering van de Overeenkomst te zijn ontvangen door Artixitra.
4.4 Indien de aanbetaling niet tijdig en/of in geheel is ontvangen, heeft Artixitra het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden (en zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is), een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van Artixitra.
4.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter grootte van de wettelijk vastgestelde rente. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4.6 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4.7 Artixitra kan een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Artixitra verschuldigde.
4.9 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken zijn alle vorderingen van Artixitra op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 5: Annulering

5.1 Indien een aan Artixitra gegeven opdracht geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de schade volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of het geannuleerde gedeelte daarvan:
– Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst door Artixitra zou moeten worden geleverd is Opdrachtgever niet gehouden tot betaling van schadevergoeding.
–  Bij annulering tussen 1 en 2 maanden voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden tot betaling van 10% van de aanneemsom.
– Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden tot betaling van 25% van de aanneemsom.
– Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden tot betaling van 50% van de aanneemsom.
– Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden tot betaling van 100% van de aanneemsom.
5.2. Voor de berekening van de schadeloosstelling als uiteengezet in artikel 5.1 wordt uitgegaan van de dag waarop de annulering Artixitra schriftelijk heeft bereikt.
5.3 Annulering van een aan Artixitra verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
5.4 Het door Opdrachtgever aan Artixitra opgegeven aantal personen is bindend, met dien verstande dat Opdrachtgever niet tot schadeloosstelling gehouden is bij gedeeltelijke annulering van een opdracht welke een marge van 10% van het in de offerte opgenomen aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering schriftelijk en uiterlijk 7 kalenderdagen voor de vastgestelde leveringsdatum plaatsvindt. Wanneer blijkt dat Artixitra voor meer personen dan was overeengekomen wordt geacht te leveren, is Artixitra gerechtigd om of de levering aan bedoelde personen te weigeren of om aan deze personen te leveren tegen de door haar gestelde, afwijkende condities.
5.5 In alle gevallen is Opdrachtgever, naast de vergoeding als vermeld in artikel 5.1, aan Artixitra verschuldigd al hetgeen Artixitra met betrekking tot de betreffende overeenkomst aan derden verschuldigd is (waaronder onder meer begrepen ter zake van de opdracht reeds gedane inkopen en overige met derden in het kader van de overeenkomst aangegane rechtshandelingen).

 Artikel 6: Transport en levering

6.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport en verzending ter vrije keuze van Artixitra.
6.2 Artixitra is niet verantwoordelijk voor opslag door of namens Opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Artixitra deze bij Opdrachtgever aflevert of doet afleveren. Opdrachtgever is verplicht alle vereiste maatregelen te nemen voor een snelle afname van de goederen, waaronder begrepen het verschaffen van vrije en onbelemmerde toegang tot alle relevante ruimten en dat in het algemeen het werk ter plaatse een ongestoorde voortgang kan vinden.
6.4 Heeft Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen dan is Artixitra gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft.
6.5 Artixitra behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Artixitra is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Iedere vorm van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- en of andersoortige schade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.2 De maximale aansprakelijkheid van Artixitra is beperkt tot het mindere van (i) de factuurwaarde van de offerte (exclusief transport, levering en enige door derden te leveren diensten) dan wel, indien de aansprakelijkheid slechts op een onderdeel van de opdracht ziet, het onderdeel van de offerte dat daarop van toepassing is en (ii) het bedrag van de door de verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.
7.3 Artixitra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van, of gerelateerd aan, door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.4 Artixitra is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten.
7.5 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Artixitra tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Artixitra of anderen aan de ruimte toegebrachte schade is Artixitra geenszins aansprakelijk. Artixitra is geenzins aansprakelijk ten aanzien van het niet daadwerkelijk ter beschikking stellen van gehuurde of anderszins voor de Opdracht benodigde ruimten, ook niet indien deze door bemiddeling van Artixitra tot stand is gekomen. Opdrachtgever vrijwaart Artixitra voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen de gemaakte kosten.
7.6 Schade welke ontstaat ten gevolge van plaatsing en/of verankering van huur- en inrichtingsmaterialen, ongeacht of deze geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van de Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Artixitra voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen gemaakte kosten.
7.7 Opdrachtgever vrijwaart Artixitra voor alle schade welke direct of indirect het gevolg is van wanprestatie of onrechtmatige daad door of namens Opdrachtgever, diens werknemers en gasten en schade welke het gevolg is van ieder van hun dieren en goederen, inclusief in dat kader gemaakte kosten. Schade aan Artixitra toebehorende goederen wordt tegen kostprijs vergoed.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Als overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden waarop Artixitra geen invloed kan uitoefenen en waardoor Artixitra niet in staat in zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Artixitra kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, tenzij (het naar partijen bekend is) een fatale datum betreft. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 9: Allergenen

9.1 Artixitra bereidt haar gerechten in een ambachtelijke en open keuken. De gerechten kunnen derhalve sporen van allergenen bevatten. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Artixitra informatie omtrent de allergenen in haar gerechten.
9.2 Op verzoek van Opdrachtgever verzorgt Artixitra een allergeen-arm dieet. 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De originele versie van de algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Indien sprake is van een geschil over de interpretatie van de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden na vertaling in een andere taal prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
10.2 Op de overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes en overige afspraken, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke plaats van uitvoering van de opdracht.
10.3 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes en overige afspraken, alsmede de uitvoering daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 11: Deponering algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 51393581 en zijn tevens te raadplegen op www.artixitra.nl.